Nòdwès poko jwenn anyen. Men yon lèt tou louvri pou Jovnèl Moyiz!

09 Me 2017 Mesye Prezidan Repiblik Dayiti, Jovenel Moïse. Mwen vrèman plezire pou m adrese w lèt sa pandan mwen pran yon ti tan pou m raple w pasaj ou nan Depatman Nòdwès la antanke antreprenè epi ansyen Prezidan Chanm Komès pandan yon bout tan, kidonk zèv travay ou yo suiv ou epi yo mennen w nan ran moun ki kandida pou pòs Prezidan peyi a.
Aprè tout eksperyans moun Nòdwès fin fè nan chwazi yon pakèt enkonsyan voye yo nan Palman Ayisyen an pou al byen reprezante yo, veye sou pouvwa ki sou plas yo epi ekri, pwopoze, vote bon jan lwa pou byennèt Repiblik la, pou pèp la ta manyè gen yon lavi miyò; kòm moun Nòdwès wè yon bal pa pati nan sa Palmantè yo te sipoze konnen kòm atribisyon, finalman yo reziye yo, yo anbake anba w malgre jan anpil potante nan politik isit t ap trete w :«ti nèg andeyò», men moun Nòdwès te kwè nan ou paske yo te fè yon bon chwa anplis tou chwa a te fèt ak nanm epi ak konviksyon.
Malgre tout peripesi, tout pelerinaj, tout tolalito ki te gen depi nan premye faz kanpay ou ki suiv premye rezilta yo te rele rezilta zonbi a, moun Depatman sa a te asire yo pi fèm nan ou, vin jwenn ankò manm konsèy elektoral yo ap demisyone youn pa youn se atò Nòdwezyen yo te djanmen sou wou pi rèd paske yo te kwè ou te yon sovè pou yo. Yo te pwouve w sa vre nan dezyèm eleksyon kote w te pase depi nan premye tou a ak anviwon 65 %. Mwen raple m pandan tout kanpay elektoral ou a ki te dire 22 mwa, si gen yon kote ou te pran mwens tan pou w te vann pwogram politik ou a se nan Depatman Nòdwès paske w te toujou di se lakay ou, pèsonn pa bezwen di w anyen de Depatman an paske w konn tout pwoblèm yo deja.
Jodi a se ou ki gen gouvènay la nan men w k ap dirije batiman Repiblik la jan zanmi w, fanmi w, moun Nodwès te swete li menm jan avè w tou. Prezidan ou gen anviwon 3 mwa depi w nan tèt leta a, sevre ou fè anpil jès ak anpil moun ki nan move sitiyasyon nan peyi a sitou sila yo ki te frape nan gran Sid peyi a nan peryòd siklonik lan e ki kontinye ap frape toujou. Poukisa moun anba Nòdwès ki te frape nan menm okazyon an pa t jwenn lasistans gouvènmantal ki rive jwenn yo tou?
Mesye Prezidan Jovenel Moïse se pa de moun mwen wè epi mwen tande k ap bat bwavo lakontantman pou ou poutèt zafè karavàn chanjman w lan ki demare nan Depatman Latibonit espesyalman nan Bokozèl. M ap jis atire atansyon w ak atansyon tout moun k ap bat bravo pou ou pou inisyativ ou pran pou tanmen ak pwosesis travay ou yo, yo bliye si se yon devwa ou genyen pou w travay anndan peyi a, paske se pou sa yo te vote w. Se vre ou ka gen yon lespri bon sèvitè men se pa yon favè w ap fè peyi a men pito se yon devwa ou genyen. Prezidan ou twouve daprè ou se Latibonit ki pi esansyèl pou karavàn chanjman an te demare tandiske gen kèk lòt Depatman nan peyi a ki gen plis ijans pase Depatman Latibonit malgre ou di Latibonit gen plis ijans pase Depatman Nòdwès la.
Menm jan ak anpil moun ki wè deklarasyon sa pa gen twòp verite ladan l, mwen menm mwen wè li tou. Ebyen, sa pèmèt anpil lòt moun pa pran twòp tan pou yo wè ou pa konn peyi a vre nan jan ou te konn ap klewonnen sa pandan tout moman kanpay elektoral ou yo. Mwen vle kontinye atire atansyon w Mesye Prezidan Jovenel Moïse pandan m ap fè parèt kèk pwoblèm grav Depatman Nòdwès la genyen.
Prezidan ki modèl Lopital ki genyen Pòdepè pou si ou ta vin fè yon tounen nan vil la, pa malè ou ta gen yon malèz pou w ta menm oze pran yon premye swen si se pa ” La pointe des Palmistes” oubyen ” Bassin-bleu” pou yo ta mennen ou? Pòdepè gen yon Waf ki la depi anviwon 30 lane, kounya li kraze menm yon sak chabon ki soti nan zile Latòti pa ka debake sou li. Dwàn ki te boule depi 2004 Pòdepè a gentan konstwi Prezidan?
Prezidan eske moun anba Nòdwès yo gentan jwenn baraj twarivyè a pou pèmèt yo wouze jaden yo, pou jan y ap viv la ta manyè chanje? Eske Pon ki relye Senlwidinò ak Ansafolè yo deja rive nan bout yo? Mwen sipoze ke Depatman Nòdwès se sèl Depatman nan peyi a ki pa gen menm 2 kilomèt beton ladan li. Mwen kwè pami 4 Lise yo ki nan vil Pòdepè se sèlman “Lycée Tertullien Guilbeaud” ki gen pwòp lokal ki rele li chèmèt chèmètrès. Prezidan Jovenel Moïse sa fè m plezi anpil lè m ap gade ou k ap di ou pral sou tout chantye kote travay leta peyi a ap fèt. Kòm mwen gen kèk tan mwen pa pran lari pou m ta wè ki enfrastrikti ki te kòmanse nan Nòdwès ki gentan fini oubyen ki sou wout pou fini.
Prezidan banm nouvèl wout Kafoujòf la non tanpri, li rive Ansafolè deja? Mwen raple mwen sa se te youn nan pwen fò ou te apiye sou li pou w te rive konvenk tout moun Nòdwès ki te vote w yo. Finalman mwen kwè vrèman ou gen anpil rezon pou w ta di Depatman Latibonit gen plis ijans pase Depatman Nòdwès si tout fwa ansanm travay sa yo mwen sot souliye la yo fèt vre epi nan Latibonit pa menm gen 10% enfrastrikti. Sinon Prezidan gen anpil moun ki wè ou ak menm move je yo wè moun Nòdwès genyen nan Palman Ayisyen an.
Kidonk, moun Nòdwès bouke kriye pou wout kou timoun k ap kriye pou manje, si w kwè ou te konn pwoblèm grav Depatman Nòdwès la vre li nòmal pou w modifye plan aksyon w lan pou w panche sou Depatman Nòdwès la kote bwa ki kore bannann lan soti a ki se madanm ou.
Jamesky JEANTY Jounalis / Powèt / Komedyen Etidyan nan Syans Moun ak Sosyal.
Youn nan  pami tout jèn ki konsyan de eta Depatman Nòdwès la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *